МениВеб страни

Соработници

Туристичка понуда

Мобилност
Средби со граѓани
Улично осветлување

Читај online

Општина Виница отуѓува градежно земјиште сопственост на Република Македонија во Општина Виница, по пат на електронско јавно наддавање.

ОБЈАВА БР.4/2013
(симни)Согласност од Министерството за транспорт и врски за ГП 8/Поштад
(симни)Г.П бр.8 / Плоштад Ангел Винички

Уверенија за историски прегледи на извршените запишувања, имотни листови и други документи
(симни)

Геодетски елаборат за ГП 8/Плоштад
(симни)

Г.П бр.142 / Падарница

Уверенија за историски прегледи на извршените запишувања, имотни листови и други документи
(симни)

Геодетски елаборат за ГП 142/Падарница
(симни)

Објавување во дневни весници

Вечер
(симни)

Нова Македонија
(симни)

Службен весник
(симни)

Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t-home.mk