МениВеб страни

Соработници

Туристичка понуда

Мобилност
Средби со граѓани
Улично осветлување

Читај online

За планска документација „Урбанистички план вон населено место КО Виница, за христијански гробишта и верски институции на КП бр. 3223/1, Општина Виница“, кој се носи согласно Просторниот план, не е потребно да се спроведе стратегиска оцена на влијанието врз животната средина согласно член 65 од Законот за животната средина. За да ја погледнете одликата, кликнете го следниот линк: линк.

Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t-home.mk