МениВеб страни

Соработници

Туристичка понуда

Мобилност
Средби со граѓани
Улично осветлување

Читај online

за планска документација „УПВНМ за изградба на стопански комплекс Рибник со придружни објекти“. Преземете ја одлуката.

Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t-home.mk